මැක් පරිගණක සඳහා දත්ත මුදාගැනීම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද?

පුළුල් මැක් දත්ත යථා ආරක්ෂිතව තරයේ, ඉක්මනින් ඔබේ නැතිවූ මැක් දත්ත සොයා ගැනීමට, ඒ නිසා ඔබ ඔබේ මාධ්ය ගොනු භුක්ති සමග මත ලබා ගත හැක.

  • ක්රම සහ විධි
  • නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න
ඉහළට