සියලු මාතෘකා

+-

සියලු මාතෘකා

Windows හි Hard Drive පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද

දෘඩ තැටිය දෝෂ වැඩි නිතර සිදු හා බොහෝ විට නැති දත්ත ඇති කරන්නේ, මෙම පශ්චාත් ඔබට Windows දෘඪ තැටිය තුල පරීක්ෂා උදව් කිරීමට විසඳුම් ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.07.2017

මකා දෘඪ තැටියක් මඟින් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

වැරදීමකින් දෘඪ තැටියේ සිට වැදගත් දත්ත මකා? මෙය ඉතා සරල විසඳුමක් මකා දෘඪ තැටිය දත්ත ඔබ ලබා උදව් විය හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 25.07.2017

මළ මැක් දෘඪ තැටියක් මඟින් ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

ඔබ මිය ගිය mac දුෂ්කර මළ mac දෘඪ තැටියේ සිට ගොනු කිරීමට සහ නැවත හදන්න උදව් කිරීමට සරල විසඳුමක්. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 25.07.2017

Top 5 හොඳම විද්යුත් උපස්ථ මෘදුකාංග

ඔබේ දෘෂ්ටිය ගොනු ආරක්ෂා කරගන්න ඉහළ ඊ-තැපැල් උපස්ථ මෘදුකාංග සමග. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.07.2017

ඉදිරි දැක්මක් සහිතව විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ ආකාරය උපස්ථ

උපස්ථ දෘෂ්ටිය ඊ-තැපැල් ගොනු කරන ආකාරය පිළිබඳ මෙම පශ්චාත් සාකච්ඡාව. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 24.07.2017

හොඳම මැක් උපස්ථ මෘදුකාංග

මෙම මැක් උපස්ථ මෘදුකාංග නොමිලේ බාගත මෙම පිටුව සිට මැක් උපස්ථ මෘදුකාංග, ආපදා ඔබගේ දත්ත උදව් විය හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 25.07.2017

නිදහස් ඡායාරූප උපස්ථ මෘදුකාංග බාගත

ඡායාරූප උපස්ථ මෘදුකාංග සෑම දෙනාටම වැදගත් කොටසක්, ඔබ වෙනුවෙන් නොමිලේ ඡායාරූප උපස්ථ මෘදුකාංග ගැන පශ්චාත් සාකච්ඡාව වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 24.07.2017

2017 දී හොඳම වින්ඩෝස් බැකප් මෘදුකාංග

ඔබේ පරිගණකය සයිබර් ප්රහාරයක් එල්ල කිරීමෙන් වළකින්න ANS අහිමි දත්ත තුඩු, වින්ඩෝස් බැකප් මෘදුකාංග ඔබේ දත්ත තබාගෙන ආරක්ෂිතව ගොනු කරනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 21.07.2017

හොඳම පරිගණක ආචයන උපාංග

පරිගණකයේ දත්ත උපස්ථ උපකරණ ආරක්ෂිත ඔබගේ දත්ත සහ ගොනු තබා ගැනීමට සමග. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 24.07.2017

හොඳම පරිගණක උපස්ථ මෘදුකාංග

ආරක්ෂිත තබා සඳහා උපස්ථ ඔබගේ දත්ත සහ ගොනු කිරීමට පරිගණකයේ දත්ත උපස්ථ මෘදුකාංග සමග. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 21.07.2017

ආකාරය උපස්ථ පරිගණක වලාකුළු කිරීමට

මෙම පිටුව වලාකුළු උපස්ථ පරිගණකය වෙත විසඳුමක් ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.07.2017

ආකාරය උපස්ථ පරිගණක විදේශ Hard Drive වෙත

මෙම පිටුව බාහිර දෘඪ තැටිය ඔබගේ පරිගණකයේ දත්ත උපස්ථ කරන ආකාරය පිළිබඳ විසඳුම ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.07.2017

ආකාරය උපස්ථ ඔබගේ පරිගණක

දත්ත අහිමි වඩාත් කරදර කාරී දෙයක්, මෙම පිටුව ඔබට ඔබේ පරිගණකය ආරක්ෂක රක්ෂිත ආකාරය කියන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.07.2017

VMware දත්ත මුදාගැනීම

තව දුරටත් කියවන්න >>

| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 18.07.2017
පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ
ඉහළට