සියලු මාතෘකා

+-

Hard Disk

Hard Disk

Top 10 ලාභදායී විදේශ Hard තෝරා ගැනීමට රිද පදවන්නේ

මෙන්න ඔවුන්ගේ ලක්ෂණ සහ පිරිවිතර වෙළෙඳපොළ පාලක කරන බව ඉහළ ලාභ විදේශ දෘඩ තැටි 10 ක පුළුල් ලැයිස්තුවකි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 27.06.2017

බෆලෝ MiniStation අන්ත NFC දෘඪ තැටියක් මඟින් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wonderdshare දත්ත මුදාගැනීම මකා දමන අය කර ගැනීමට සමග, බෆලෝ MiniStation අන්ත NFC බාහිර දෘඪ තැටිය දත්ත අහිමි,. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

මැක් OS X මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත අය තැටි බවට පත් කර ගන්නේ කෙසේද

මෙම ලිපිය එය භාවිතා කරන ආකාරය, මොනවද OS X මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත අය තැටි මත ඔබට මඟ පෙන්වීම් සහ මැක් OS X මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත අය තැටි බවට පත් කර ගන්නේ කෙසේද ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

BUSlink දත්ත මුදාගැනීම සිදු කරන ආකාරය

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම ඔබ BUSlink බාහිර දෘඪ තැටිය මකා, විනාශ කර හෝ ආකෘතිගත දත්ත සොයා ගැනීමට සමග. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

Top 5 මැක් Hard Drive මුදාගැනීම මෙවලම්

මැක් OS X.This පිටුවෙන් අහිමි දත්ත සොයා ගැනීමට මැක් දෘඩ තැටිය යථා මෘදුකාංග සහය ඉහළ 5 මැක් දෘඩ තැටිය යථා මෙවලම් නිර්දේශ කරමු. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 27.06.2017

ඔබේ Hard Drive කළමනාකරණය කිරීමට Top 5 කොටස කර්තෘ

ඔබ කළමනාකරු දෘඩ තැටිය උදව් කිරීමට ඉහළ 5 කොටස සංස්කාරක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 27.06.2017

ඔබේ ලැප්ටොප් Hard Drive නවීකරණය කිරීමට හෝ ආදේශ කිරීමට ඉඟි 3

ඔබේ ලැප්ටොප් එක සම්බන්ධ පියවර නොදන්නා නම් Hard Drive නිරාකරණය කටයුත්තක් විය හැකිය වැඩි දියුණු කිරීම හෝ වෙනුවට. ඔබේ ලැප්ටොප් සම්බන්ධ උදව් දුෂ්කර මෙම ලිපිය හරහා ධාවනය සොයන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

SSD දත්ත මුදාගැනීම සිදු කරන ආකාරය

Wondershare SSD දත්ත මුදාගැනීම මෘදුකාංග, අහිමි ආපසු අයකර ගැනීමට සහය මකා දමන ලදී, හෝ SSD දත්ත ආකෘතිගත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

Top 5 මැක් සඳහා හොඳම විදේශ දෘඩ තැටි

5 ක් දෙනා හොඳම බාහිර දෘඪ මැක් සඳහා ධාවකය මෙම පිටුව නිර්දේශ කරමු. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

අලුත්වැඩියා සඳහා සොයමින් පෙර විදේශ Hard Drive ඔබම අලුත්වැඩියා කිරීමට කෙසේද?

බාහිර දෘඪ තැටිය අලුත්වැඩියා කරන ආකාරය ඉගෙන ලයාංගි මෙම දැනුම දත්ත සහ පියවර හදිසි අනතුරු අහිමි බේරා ගැනීමට ඔබට උපකාර කළ හැකි ලෙස එන්න පුළුවන් මෙතන සාකච්ඡා කරනු ලැබේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

වින්ඩෝස් සහ Mac මත Hard Drive Partition කරන ආකාරය

මෙම පිටුව තැටිය දුෂ්කර වින්ඩෝස් සහ Mac මත, සහ කොටස්, දෘඪ තැටියේ දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම ක්රමය කොටස් කිරීමට ඇති හොඳම විසඳුම ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

Top විශාලතම විදේශ දෘඩ තැටි 5 සහ අයිතිය ගබඩා කිරීමට ගබඩා තෝරා ගන්නේ කෙසේද

හොඳම විශාලතම බාහිර දෘඪ තැටි එක් තෝරා ගන්නේ ලබා ගත හැකි එක් තෝරා ගැනීම් අදහසක් විශේෂයෙන්ම විට, ගැටලුව නිරාකරණය කටයුත්තක් විය හැකිය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

ඔබ විසින් දෘඪ තැටියක් සියලුම ස්ථාවර කරන්නේ කෙසේද?

මෙම පිටුව හානි දෘඪ තැටිය අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට ඇති හොඳම ක්රමය සහ හානියට පත් දෘඪ තැටිය දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම ක්රමය ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

වින්ඩෝස් සහ Mac දී / මකන්න දෘඪ තැටි අතු ගා දමන්න කරන ආකාරය

ඔබ ඔබේ දෘඪ තැටිය භාර දීමට හෝ එය විසි විට ඔබේ පැරණි දෘඩ තැටියක දත්ත ආරක්ෂිත සහතික, ඔබ දෘඩ තැටිය දත්ත පිස හෝ මකා දැමීමට අවශ්ය වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

AcomData Hard Drive දත්ත මුදාගැනීම සිදු කරන ආකාරය

AcomData දෘඪ තැටිය දත්ත යථා ඔබ AcomData ගොනු සොයා වෙහෙස Wondershare දත්ත මුදාගැනීම වැඩසටහන සමග පහසුවෙන් උදව් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

වෙළුමේ විදේශ Hard Disk Drive විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට ආකාරය

තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

විදේශ Hard Drive ආකෘතිකරණය නොවන දෝෂ ස්ථාවර කරන්නේ කෙසේද?

තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

සියලුම ඔබ විසින් දෘඪ තැටි අළුත්වැඩියා සිදු කරන ආකාරය

මෙම පිටුව දෘඩ තැටිය අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා ඇති හොඳම විසඳුම, සහ Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග දෘඩ තැටියෙන් දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම ක්රමය ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

මකාදැමුවා / ලොස්ට් දත්ත ගොනු නැවත ඉන්ටෙල් SSD දත්ත මුදාගැනීම

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම මකා දමන අය කර ගැනීමට සහය, ඉන්ටෙල් SSD උපාංගයක් ෆෝමැට් දත්ත අහිමි විය., එය ආපසු නැති වූ ලිපිගොනු ලබා ගැනීමට ඉතා පහසු සහ කාර්යක්ෂම වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

CalDigit විදේශ Hard Drive දත්ත මුදාගැනීම

Wondershare දත්ත කළමණාකරණය, මකා දමන අය කර ගැනීමට සහය අහිමි, CalDigit බාහිර දෘඪ තැටියේ සිට ෆෝමැට් දත්ත, එය බෙහෙවින් පහසු සහ කාර්යක්ෂම වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017
පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
ඉහළට