සියලු මාතෘකා

+

memory Card

කිංග්ස්ටන් තාක්ෂණ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් මකා / ලොස්ට් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මෙම පිටුව මකා දැමීමට ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුමක් ඉදිරිපත්, කිංග්ස්ටන් තාක්ෂණ ෆ්ලෑෂ් කාඩ් ෆෝමැට් දත්ත අහිමි විය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

Windows මත Samsung Pro SD කාඩ් මුදාගැනීම සිදු කරන ආකාරය

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම මකා දමන අය කර ගැනීමට සහය, Samsung Windows මත Pro SD කාඩ් දත්ත අහිමි විය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 23.06.2017

වඩා හොඳ දත්ත මුදාගැනීම මෘදුකාංග වන වන

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සිට හොඳම දත්ත යථා මෘදුකාංග ඔබ මකා, අහිමි, ෆෝමැට් බාහිර ගබඩා ආම්පන්න දත්ත සොයා උපකාරී කිරීමට. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 23.06.2017

Delkin උපාංග සිනමා Memory Card සිට දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මෙම පිටුව Wondershare මතකය දත්ත මුදාගැනීම මෘදුකාංග Delkin උපාංග සිනමා මතක කාඩ්පත් ෆෝමැට් අහිමි, මකා දමන ලදී ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුම ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 23.06.2017

මැක් SD කාඩ් මකා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare නිදහස් mac ඡායාරූප ඔබ මකා සොයා ගැනීමට සොයා, mac SD කාඩ් සිට ෆෝමැට් ඡායාරූප අහිමි,. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

මැක් මත ඩිජිටල් කැමරා වලින් ලොස්ට් රෝ රූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මැක් පරිගණක සඳහා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම ඔබ මකා අයකර ගැනීමට හැකි වන අතර, මත මැක් ඩිජිටල් කැමරාවෙන් රෝ රූප අහිමි තවත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 22.06.2017

Toshiba Exceria Pro සැණෙළිය Memory Card මකා / ලොස්ට් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම මකා දමන අය කර ගැනීමට සහය, Toshiba Exceria Pro ෆ්ලෑෂ් මෙමරි කාඩ් දත්ත අහිමි එය බෙහෙවින් පහසු සහ කාර්යක්ෂම වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 22.06.2017

SanDisk Extreme ප්ලස් Memory Card මකා / ලොස්ට් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මෙම පිටුව Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග SanDisk Extreme ප්ලස් මතක කාඩ්පත් ෆෝමැට් දත්ත, අහිමි මකා දමන අය කර ගැනීමට ආකාරය ඉටු කිරීමට හොඳම විසඳුමක් ඉදිරිපත්. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 21.06.2017

මැක් සහ Windows මත Memory Card මුදාගැනීම සිදු කරන ආකාරය

නිදහස් Wonderdhare දත්ත මුදාගැනීම මකා දමන අය කර ගැනීමට සමග, මැක් සහ Windows මත මතක කාඩ්පත් ෆෝමැට් දත්ත නැති,. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 21.06.2017

ආකෘතිකරණය CF සමාගම කාඩ් දෝෂ වලින් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare ෆෝමැට් CF සමාගම කාඩ් යථා මෘදුකාංග CF මතක කාඩ්පත් ෆෝමැට් දත්ත සොයා සහාය දක්වයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 21.06.2017

Samsung S7 SD කාඩ් වලින් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare සිට Samsung S7 SD කාඩ් දත්ත යථා සමඟ, එය මකා දමන අය කර ගැනීමට සහය, සැම්සුන් S7 SD කාඩ් සිට ෆෝමැට් දත්ත නැති,. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

අනුවචන PRO SD කාඩ් මකා / ලොස්ට් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මකා දමන ලදී ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම Wondershare Memory Card දත්ත මුදාගැනීම මෘදුකාංග සමග, අනුවචන PRO SD කාඩ් සිට ෆෝමැට් දත්ත නැති,. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 20.06.2017

Transcend අවසාන Memory Card මකා / ලොස්ට් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මෙම පිටුව මකාදමා ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුමක් ඉදිරිපත්, Transcend අවසාන මතක කාඩ්පත් සිට ෆෝමැට් දත්ත නැති, Wondershare දත්ත මුදාගැනීම මෘදුකාංග. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 20.06.2017

දූෂිත Memory Card සිට දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග මකා දමන ලදී, අහිමි, ෆෝමැට් දූෂිත මතක කාඩ්පත් දත්ත සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.06.2017

Memory Card සිට ඡායාරූප undelete කරන ආකාරය

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම මතක කාඩ්පත් හේතුවෙන් අත්වැරදීමකින් මකා ගැනීමට undelete ඡායාරූප සඳහා සහය දක්වයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.06.2017

HTC One X / S / V මකා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare නොමිලේ ඡායාරූප යථා මෘදුකාංග HTC One X / S / V මකා ඡායාරූප සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.06.2017

HTC ජංගම දුරකථන මවිතයට පත් 4G මකා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

HTC ජංගම දුරකථන HTC ජංගම දුරකථන මවිතයට පත් 4G ජංගම දුරකථන මකා ඡායාරූප සොයා ගැනීමට Wondershare නොමිලේ ඡායාරූප යථා මෘදුකාංග සමග. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 16.06.2017

Memory Card මකා ඡායාරූප ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම ක්රමය

ඔබේ මතකය කාඩ් ඔබේ අහම්බෙන් මකා හෝ අහිමි ඡායාරූප මුදාගැනීම ඉතා සංකීර්ණ වේ. කෙසේ වෙතත් අද කාලයේ යම් මෙවලම් ඔබට එසේ කිරීමට උපකාර කළ හැකි ලබා ගත හැකිය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 16.06.2017

මම කොහොමද මගේ මැක් මගේ SD කාඩ් දත්ත නැවත ලබා ගත හැක?

මෙම ලිපිය ඔබ mac sd card සිට නැති වූ ලිපිගොනු සොයා උපකාර කළ හැකි mac සඳහා හොඳම දත්ත යථා මෘදුකාංග පෙන්නුම් තවත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 16.06.2017
ඉහළට