සියලු මාතෘකා

+

පිළිසකර බඳුන

කුණු කූඩයට දැමීමට Mavericks මුදාගැනීම: Mavericks දී ඉවත ලන දේ වලින් දත්ත ගොනු නැවත

මෙම ලිපිය, ඔබ ඔබේ මැක් මත ගොනු මකාදමනු පසු කළ යුතු වැදගත් දේවල් තුනක් සඳහන් වෙනවා. මේ ආකාරයෙන්, ඔබ Mavericks දී ඉවත ලූ අය කර ගත හැකි වෙනවා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

ඔබේ බඳුනට නැවත කළ හැකි හොඳ ම ක්රමය

ඔබ පිරිසිදු ඩෙස්ක්ටොප් අවශ්ය වූ විට, ඔබ වැරදී පිළිසකර බඳුනට ඩෙස්ක්ටොප් සිට මෙසේ අයිකනය සඟවා ඇත ඉවත් කළ හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

අපද්රව්ය හිස් අස් කරන්න: පෙතක් Mavericks දී ඉවත ලන දේ හිස්

එය Mavericks පරිගණකය මත හිස් ලූ ලිපි ඉවත් කිරීමට හැකි ද? පිළිතුර ඔව්. නිසි දත්ත යථා සමග, ඔබ මැක් OS X මෙහෙයුම් පද්ධතිය Mavericks හිස් ලූ ලිපි ඉවත් කරන්න පුළුවන්. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

ඔබගේ දත්ත සුරැකීමට mac මත හිස් කුණු කූඩයට ඉවත් කිරීමට ආකාරය

එය කුණු කූඩයට පද්ධතිය බර හොඳම ආකාරයෙන් හවුල් බව තහවුරු කිරීම සඳහා කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව හිස් බව තහවුරු කිරීම සඳහා හොඳ අදහස් එකකි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 14.06.2017

මැක් ඉවත ලන දේ මකා පින්තුරය ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මකා දමන ලදී ඡායාරූප ඔබගේ මැක් කුණු කූඩයට සිට හිස් නම්, ඔබට ඔබගේ ඡායාරූප ආපසු ලබා ගැනීමට මෙම මැක් කුණු කූඩයට මකා චිත්රයක් යථා නිබන්ධනය කියවන්න පුළුවන්. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 14.06.2017

ඔබගේ පරිගණකයේ සිට පිළිසකර බඳුනට Icon සඟවන්න කරන ආකාරය

මෙම ලිපිය නිරූපකය ආකාරය ද ඔබගේ පරිගණකයේ සිට පිළිසකර බඳුනට අයිකනය සැඟවීමට ආකාරය පෙන්වා හා ඇත. එය ද rec මකා හෝ අහිමි ගොනු නැවත අයකර ගැනීමට ඇති ඵලදායී ක්රමයක් හඳුන්වා දෙයි අමතරව තවත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 14.06.2017

මැක්, Windows දී පිළිසකර බඳුනට හෝ ඉවත ලන දේ undelete කරන ආකාරය

ඔබ පිළිසකර බඳුනට හෝ ඉවත ලන දේ හිස් කර තිබේ නම්, කලබල වෙන්න එපා! ඔබ තවමත් හිස් පිළිසකර බඳුනට / ඉවත ලන දේ මකා ගොනු නැවත කිරීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 01.06.2017

Windows හි පිළිසකර බඳුනට හිස් කරන ආකාරය

මැක් පරිශීලක ලෙස, පුද්ගලයෙකු කුණු කූඩයට ලෙස නම් ඉල්ලුම් ඩෙස්ක්ටොප් මත පිහිටා එක කවදාවත් හිස් බව තහවුරු කිරීම සඳහා වැරදි කිහිපයක් මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ mac මත කුණු කූඩයට හිස් බල කරන ආකාරය? තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 01.06.2017

මැක් OS X හි හිස් ලූ ලිපි මකා ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

වැරදීමකින් කසල බඳුන හිස් කරමින් වැදගත් ගොනු මකා? ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ ඔබේ මැක් ඔවුන් අය කර ගත හැකි වෙනවා. මන්ද හා කෙසේද ඉවත ලන දේ මැක් අයකර ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය කියයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.05.2017

එය කුණු කූඩයට දැමීමට සහ එය කෙසේ ඔබට උපකාර වනු ඇත හොඳම මග පෙන්වීමක්

දස පරිශීලක මැක් හෝ iDevice මත කුණු කූඩයට කිසිදු ප්රශ්නයක්, ගැටළු තොරව හිස් බව තහවුරු කිරීම සඳහා අවසර දෙන බව හේතු දහස් ගණනක් ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.07.2016
ඉහළට