සියලු මාතෘකා

+-

ෆෝල්ඩරය මුදාගැනීම

Fetured විසඳුම්
Data Recovery

දත්ත මුදාගැනීම

පරිගණක සහා කාර්මික උපකරණ සඳහා හොඳම අතර සම්පූර්ණ සුව මෘදුකාංග

පරිගණක සහා කාර්මික උපකරණ සඳහා හොඳම අතර සම්පූර්ණ සුව මෘදුකාංග

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
ෆෝල්ඩරය මුදාගැනීම

මැක් මත මකාදැමිය ෆෝල්ඩරය සොයා ගැනීමට ආකාරය

ඔබ මෙම මැක් කියවා අනුගමනය කල හැකිය පහසුවෙන් Wondershare දත්ත මුදාගැනීම වැඩසටහන මැක් මත මකාදැමිය ෆෝල්ඩරය සොයා ගැනීමට ෆෝල්ඩරය යථා නිබන්ධනය මකා දමන ලදී. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 31.05.2017

සදහටම මකා ෆෝල්ඩර හෝ ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

මෙම ලිපිය සදහටම මකා ෆෝල්ඩර ආපසු අයකර හා Wondershare ෆෝල්ඩරය මුදාගැනීම මෙවලම සමඟ මකාදැමුවා ගොනු සොයා ගැනීමට ආකාරය පෙන්වා ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.05.2017

ෆෝල්ඩර ෂ්රෙඩර් සමග ස්ථිරවම ඔබේ සංවේදී ෆෝල්ඩරය මකන්න කරන ආකාරය

ඔබ ඔබේ සංවේදී ෆෝල්ඩරය ද වෙනත් අය විසින් කියවිය හැකි බව ඔබ එය මකා දමන ලදී වුවත් බය? දැන් ඔබ ෆෝල්ඩරය ෂ්රෙඩර් සමග ස්ථිරවම ෆෝල්ඩරය මකා හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 12.07.2016
පෙර 1 ඊළඟ
ඉහළට