සියලු මාතෘකා

+

ඡායාරූප මුදාගැනීම

ඔලිම්පස් අණුවක් මකා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම මකා දමන අය කර ගැනීමට සමග, මතක කාඩ්පත් ඡායාරූප අහිමි විය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

මැක් Mavericks මත මකාදැමිය ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මැක් පරිගණක සඳහා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම මැක් Mavericks දී මකාදැමුවා ඡායාරූප සොයා ගැනීමට සමග. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 23.06.2017

මැක් ඡායාරූප මුදාගැනීම: මකාදැමුවා ඡායාරූප ගොනු නැවත කෙසේද

මැක් පරිගණක සඳහා Wondershare ඡායාරූප මුදාගැනීම මැක් මත මකාදැමිය ඡායාරූප සොයා ගැනීමට සමග. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 21.06.2017

මැක් ඡායාරූප මුදාගැනීම සිදු කරන ආකාරය

මැක් දෘඩ තැටිය මකා ඡායාරූප සොයා ගැනීමට මැක් සහාය සඳහා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

අයි-පොඩ් නැනෝ මකා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මැක් පරිගණක සඳහා Wondershare ඡායාරූප මුදාගැනීම අයි-පොඩ් නැනෝ හෝ වෙනත් ඕනෑම ගබඩා උපාංගයක් මකා ඡායාරූප සොයා ගැනීමට සහාය දක්වයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

මැක් මත මගේ මකාදැමුවා ඡායාරූප සොයා

මෙම පිටුව Wondershare ඡායාරූප මුදාගැනීම සමග mac මගේ මකාදැමුවා ඡායාරූප ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුම ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.06.2017

Top 5 Windows සහ Mac සඳහා ඡායාරූප මුදාගැනීම මෘදුකාංග

මෙම පිටුව Windows සහ Mac සඳහා ඉහළ 5 ඡායාරූප යථා මෘදුකාංගය හඳුන්වා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.06.2017

මකාදැමුවා / ලොස්ට් පින්තූර ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare ඡායාරූප මුදාගැනීම සඳහා මතක කාඩ්, දෘඩ තැටිය හෝ වෙනත් ගබඩා උපාංගයක් මකා, අහිමි පින්තූර සොයා ගැනීමට සහාය දක්වයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.06.2017

පළාත් සභා, කැමරා, Memory Card සහ USB මගින් ලොස්ට් පින්තූර ගොනු නැවත කරන ආකාරය

අහිමි ඡායාරූප? සාර්ථකව ආරක්ෂිතව නැවත මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවන්න. ඔබේ PC, කැමරා, මෙමරි කාඩ්, USB සහ ජංගම දුරකතන මකා ඡායාරූප සොයා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 16.06.2017

කැමරා වලින් පරිගණක ස්ථාන මාරුවක් ලොස්ට් ඡායාරූප සොයා

මෙම පිටුව කැමරාවෙන් පරිගණකයට විට transferres අහිමි ඡායාරූප ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුම ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 16.06.2017

මකාදැමුවා ඡායාරූප සහ වීඩියෝ Nokia ජංගම දුරකථන 5800 සිට ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Nokia ජංගම දුරකථන 5800 මතක කාඩ්පත් දූෂිත: ඡායාරූප සොයා ගැනීමට අවශ්ය! ඔබේ මතකය කාඩ් ශාරීරිකව හානියට පත් නොවේ නම්. ඔබ කිසිදු සැකයක් සමග සියලු ගොනු නැවත ලබා ගත හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 16.06.2017

නිදහස් සඳහා මකාදැමුවා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මෙම පිටුව Wondershare ඡායාරූප මුදාගැනීම සමග නොමිලේ සඳහා මගේ මකා දමන ඡායාරූප ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුම ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 16.06.2017

Windows හි ආකෘතිකරණය දෘඪ තැටියක් මඟින් ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය 8

මෙම පිටුවෙන් කවුළු 8. ආකෘතිකරණය ඡායාරූප සොයා ගැනීමට Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සිට හොඳම විසඳුම හඳුන්වා තවත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 15.06.2017

Top 5 නිදහස් ඡායාරූප මුදාගැනීම මෘදුකාංග

ඔබ අහිමි, මකා දැමු, ෆෝමැට් ඔබගේ SD කාඩ්, දෘඪ තැටි සහ මතකය කාඩ්පත් ඡායාරූප සොයා ගැනීමට 5 නොමිලේ ඡායාරූප යථා මෘදුකාංග ඉහළට මෙම පිටුව ඉදිරිපත්. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 15.06.2017

ඩිජිටල් කැමරා වලින් අමු ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම ඩිජිටල් කැමරාවක් වලින් අමු ඡායාරූප සොයා ගැනීමට උපකාර වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 13.06.2017

Windows සඳහා PhotoRec විකල්ප මෘදුකාංග

මෙම පිටුව PhotoRec හොඳම ඡායාරූප යථා මෘදුකාංග විකල්ප වැඩසටහනක් හඳුන්වා තවත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 13.06.2017

GIF රූප මුදාගැනීම: මකාදැමුවා GIF රූප ගොනු නැවත කෙසේද

ඔබ ප්රවේශමෙන් මෙම GIF ප්රතිරූපය යථා නිබන්ධනය කියවා බලවත් Wondershare දත්ත මුදාගැනීම උත්සාහක ලෙස ගත හොත් එය මකාදැමුවා GIF ප්රතිරූපය සොයා ගැනීමට පහසු වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 08.06.2017

වින්ඩෝස් 8 මකාදැමුවා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

හි Windows 8. මකාදැමුවා ඡායාරූප සොයා ගැනීමට Wondershare ඡායාරූප මුදාගැනීම මෘදුකාංග සහය වැඩි වැඩියෙන් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 05.06.2017

iPhoto මුදාගැනීම: iPhoto පුස්තකාලයේ මකාදැමුවා ඡායාරූප ගොනු නැවත කෙසේද

ඔබ අහිමි ආපසු අයකර ගැනීමට මෙම සරල හා ආරක්ෂිත iPhoto යථා මග පෙන්වීමක් කියවා අනුගමනය හෝ පහසුවෙන් iPhoto මකා හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.05.2017

Picasa ඇල්බම මකා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග Picasa ඇල්බම මකා ඡායාරූප සොයා ගැනීමට කරන ආකාරය පිළිබඳ මෙම පිටුව සාකච්ඡාව. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.05.2017
ඉහළට