සියලු මාතෘකා

+

Top ලැයිස්තුව

Top 15 හොඳම මැක් මුදාගැනීම මෘදුකාංග iMac / MacBook

මෙතන අපි ඔවුන්ගේ ලක්ෂණ, විමර්ශන, වාසි සහ අවාසි සමග එක්ව, මැක් මත හොඳම 15 දත්ත යථා මෘදුකාංගය හඳුන්වා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 20.06.2017

mac විකල්ප සඳහා ඉහළම 5 Recuva

මැක් මග පෙන්වීමක් සඳහා Recuva එවැනි මැක් සඳහා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම ලෙස, කවුළු දී Recuva වැනි මැක් දත්ත යථා ගොනු සොයා ගැනීමට ඔබට උපකාර කිරීම අරමුණු කර ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 14.06.2017

2017 හොඳම ගොනුව නැවත අය මෘදුකාංග ලැයිස්තුව

මෙම ලිපිය ගෙවා සහ නිදහස් ගොනු යථා මෘදුකාංග ඇතුළු මුළු වසර තුළ හොඳම ගොනුව යථා මෘදුකාංග ලැයිස්තුව ඔබ හඳුන්වා දෙයි. දැන් ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න! තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.05.2017

Top 10 ලේඛනය මුදාගැනීම මෘදුකාංග

නැතිවූ අය කර ගැනීමට ස්ථාන 10 ලියවිල්ල යථා මෘදුකාංගය මඟින් / ගොනු මයික්රොසොෆ්ට් වචන මකා, එක්සෙල් හා පවර්පොයින්ට් ආකාරයට. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 23.05.2017
ඉහළට